De Mijlpaal Freinetonderwijs

Schermafbeelding 2021-10-16 om 16.23.48

ONZE ANDERE AANPAK ZIT IN DE FREINETTECHNIEKEN

WE STREVEN ERNAAR OM KINDEREN TE VORMEN DIE

  • zich goed in hun vel voelen;
  • met plezier leren;
  • weten wat ze willen en dit ook op een gepaste wijze kunnen uiten;
  • verantwoordelijkheid kunnen en willen opnemen;
  • een brede kijk ontwikkelen op onze samenleving;
  • kritische zelfstandigheid combineren met een sterke sociale ingesteldheid;

  • Uiteraard volgen wij hierbij de officiële leerplannen van het basisonderwijs.

PRAAT & AFSLUITRONDE

Elke schooldag begint met een praatronde – de overgang tussen thuis en school. Nieuwtjes worden uitgewisseld en kunnen leiden tot projecten of andere activiteiten. Hier wordt ook het dagplan overlopen. De praatronde is tevens een ‘uitlaatklep’ voor de kinderen. De kinderen leren zich uiten, luisteren naar elkaar, reageren op elkaars verhalen en wisselen ideeën uit. De praatronde verloopt volgens afspraken die vanaf het begin van het schooljaar groeien. Stilaan groeit de mogelijkheid dat één van de kinderen (de dagverantwoordelijke) zo’n praatronde leidt. Van de praatronde houden we een verslag bij dat ook ter inzage is van de ouders. De schooldag eindigt met een afsluitronde. De dag wordt nog eens overlopen: werk wordt aan elkaar voorgesteld, wat ging er wel of niet goed vandaag, er wordt nog een liedje gezongen, verteld of voorgelezen … De groep evalueert het gedane werk en verschuift eventueel activiteiten naar de volgende dag.

KINDERRAAD

Elke klas (behalve de jongste kleuters) vaardigt wekelijks 2 kinderen af voor de kinderraad. Hier worden klasoverstijgende onderwerpen besproken, vb. de speelplaats, schoolprojecten, … Het doel is om samen na te denken over het verbeteren van het samen leven en werken op school. Ook de ouders worden op de hoogte gebracht van de afspraken van de kinderraad.

DAG- & WEEKPLAN

Als je de kinderen, stap voor stap, hun leerproces in eigen handen wil geven, is er nood aan veel structuur en duidelijke planning. Via dag- en weekplannen leren ze greep krijgen op de tijd en leren ze deze planmatig gebruiken. Het dag- en weekplan bestaat uit vaste leermomenten, zoals zwemmen, atelier, instructiemomenten, maar ook activiteiten die samen ingepland worden. Er zijn individuele en groepsactiviteiten. De planning hangt aan de muur en biedt op deze manier houvast de hele week door. Via de planning en het inbouwen van individuele contracten hebben we hulpmiddelen om te kunnen omgaan met niveauverschillen tussen de kinderen.

EXPRESSIE

Jezelf uitdrukken kan op verschillende manieren. Elke manier heeft zijn mogelijkheden (en beperkingen). Het is belangrijk dat het kind verschillende manieren kent en benut om zichzelf uit te drukken. Dit kan via woord, beeld, dans, muziek, … Een Freinetschool biedt vele mogelijkheden om rond expressie bezig te zijn, vb. via de klas- en schoolateliers, de projectwerking, de projectvoorstellingen, de diverse praatrondes, de bewegingsactiviteiten, …

PROJECT

Tijdens de projectwerking worden thema’s uitgediept. Deze thema’s zijn gegroeid vanuit de belangstelling van de kinderen. Kinderen zijn hierdoor meer gemotiveerd om te werken. Een kind doet dat individueel of in groep en spreidt de werkzaamheden over verscheidene dagen of enkele weken. Eerst wordt een werkplan gemaakt: wat wil men over het onderwerp weten en wat wil men ermee doen. De leerkracht begeleidt het keuze- en uitvoeringsproces en bewaakt de link met het leerplan en de kwaliteit van het project. Elk kind of groepje werkt op één of andere wijze aan een neerslag van zijn bevindingen: er wordt een boek gemaakt, een tentoonstelling, een film, een toneelstuk, een lied of gedicht,… Afgewerkte projecten worden voorgesteld aan de andere klassen en aan de ouders. Projectwerking vind je in alle klassen van de school.

LEVEND REKENEN

In de dagelijkse klaswerking komen vele spontane rekensituaties aan bod, vb. hoe zwaar is mijn boekentas, hoe groot is de klas, hoeveel uur per week kijken wij tv, … Door het vertalen van deze situaties in rekenproblemen worden kinderen gestimuleerd om op een levendige manier met rekenen bezig te zijn.

VRIJE TEKST

Via het maken van vrije teksten stimuleren we kinderen om zich schriftelijk te uiten. Kleuters doen dit aan de hand van tekenen, waarbij de leerkracht de tekst schrijft. In het lager leren kinderen zelf spontaan teksten schrijven. Indien teksten een bepaalde functie krijgen zijn kinderen (nog) meer gemotiveerd om te schrijven, vb. een tekst voor de correspondentieklas of voor een projectvoorstelling, een tekst over een uitstap of activiteit of een gebeurtenis die ze zelf meemaakten, een tekst voor een klaskrant, … Vrije teksten kunnen uitgroeien tot een eigen teksten- of gedichtenbundel. Vrije teksten kunnen ook gebruikt worden in de ‘gewone’ taallessen.

KLASRAAD

In elke klas maken alle kinderen en de leerkracht deel uit van de klasraad. In de wekelijkse klasraad wordt de klaswerking besproken. Hoe was de afgelopen week? Wat ging goed/fout? Moeten de afspraken worden bijgesteld?… Kinderen leren dat we samen verantwoordelijk zijn voor het samenleven en werken met elkaar in de klas. We moeten allemaal zorgen dat iedereen het goed heeft. Hiervoor is democratisch overleg de beste werkvorm.

VRIJE WERKTIJD

Tijdens de vrije werktijd zijn kinderen bezig met zelfgekozen werk. Ze werken samen rond bepaalde onderwerpen en voltooien werkstukken. Ze krijgen de kans om creatief bezig te zijn met een techniek naar keuze. De zin van het werken moet voor het kind duidelijk zijn. Zo vindt het de nodige motivatie om een zelfgekozen taak af te werken. Het kind leert hierdoor keuzes maken en een taak afwerken.